Video GS Bùi Duy Tâm phát biểu tại Lễ Tốt Nghiệp VTT ngày 07/3/2021

Video toàn bộ Lễ tuyên thệ Y khoa và Lễ phát bằng tốt nghiệp 03/2021 VTTU