LỄ ÁO TRẮNG VÀ MACCHABEE của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh (15/4/2022)


Hàng năm trường Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh tổ chức Lễ Khoác Áo Trắng (White Coat Ceremony) và Lễ Tuyên Thệ (Oath Ceremony) cho các sinh viên năm thứ nhất mới bắt đầu học làm Thày Thuốc.

Ngay sau đó là Lễ Macchabee để Tri Ân các người đã hiến thi thể cho việc nghiên cứu y học hay việc học tập của sinh viên học làm Thày Thuốc

Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm