Khai Giảng Y Khoa Đại Học Phan Châu Trinh PCTU 2019-2020

ALBUM Lễ Khai Giảng (2019-2020)/White Coat Ceremony/Lễ Tuyên Thệ của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh