Khai Giảng Khởi Sự Đại Học Y Khoa PCTU 2018

PCTU #2: Album, Movie & Video Lễ Khai Giảng Khởi Sự Đại Học Y Khoa PCTU 2018

KG: Chủ Tịch Sáng Lập BS. Nguyễn Hữu Tùng & Hiệu Trưởng TS.BS. Phạm Hùng Vân,

* Tôi đã thực hiện xong Album, Movie & Video  Lễ Khai Giảng và Công Cuộc Xây Dựng & Khởi Sự Đại Học Y Khoa PCTU.

* Tôi đã dạy sinh viên khóa đầu trong thời gian một tháng (tháng 9) biết:


Bùi Duy Tâm