Phát Biểu: Diễn Văn của GS.Bùi Duy Tâm, Lễ Phát Phần Thưởng Sinh Hóa Học YK Saigon 1967