Phát Biểu: Video phát biểu của GS. Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm trong Lễ Khai Giảng PCTU ngày 29/11/2020