Phát Biểu: Diễn Văn của GS.Khoa Trưởng Bùi Duy Tâm (nhân đại hội kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ĐHYK Huế 1959-2009)