Phát Biểu: Diễn Văn của Khoa Trưởng Y Khoa Huế Bùi Duy Tâm

DIỄN VĂN KHAI MẠC BUỔI LỄ BẾ GIẢNG

Niên Khóa 1967-1968 của trường Y Khoa Đại Học Huế

Lời Tuyện Thệ mới của Y Khoa Đại Học Huế

Ngày Trở Về của Y Khoa Đại Học Huế

Diễn văn khai mạc của GS. Bùi Duy Tâm - Khoa Trưởng Đại Học Y Khoa Huế

Bác sĩ Bùi Duy Tâm trình bày về việc cải tổ trường Đại Học Y Khoa Huế