Nghĩa tình 

 HOÀNG SA - TRƯỜNG SA 


  Phần 4  


CHƯƠNG TRÌNH THĂM TRƯỜNG SA NĂM 2014

cho các đại biểu trong và ngoài nước

(từ  ngày 16/4 đến ngày 28/4)