Nghĩa tình 

 HOÀNG SA - TRƯỜNG SA 

  Phần 18  

Nghĩa Tình Hoàng Sa - Trường SA 

(Thứ Hai 28/4/2014: Báo Chí Tường Thuật & Bình Luận)

 DƯ LUẬN  đều tán thành và công nhận Nhà Nước đang thực hiện Chính Sách Hòa Giải Dân Tộc để Đoàn Kết  Giữ Nước và Xây Dựng Quê Hương Tổ Quốc được ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC