Hà Nội mến yêu của tôi (April 8-11, 2022)

Tôi ra thăm Hà Nội được 3 hôm. 

Tôi sinh ra và trưởng thành tại Hà Nội.

Tôi học trường tiểu học Sinh Từ, trung học Chu Văn An 

và bước vào Đại Học Y Khoa Hà Nội khi Giáo Sư Tôn Thất Tùng đã học lớp cuối.

 Tôi vẫn thường giải phẫu gan với GS.Tùng tại BV Việt Đức sau 30/4, 1975