Bùi Duy Tâm với Nhà Văn Chiến Sĩ Trường Sơn Nguyễn Khắc Phê 

Bác sĩ Bùi Duy Tâm.doc