23-Album Cựu Sinh Viên Y khoa Minh Đức

Nhớ ơn Thày Khoa Trưởng BÙI DUY TÂM