Album Lễ ÁO TRẮNG & Lễ TUYÊN THỆ của Đại Học Y Khoa NAM CẦN THƠ (2019)

Album Lễ ÁO TRẮNG & Lễ TUYÊN THỆ của Đại Học Y Khoa NAM CẦN THƠ (2019)