Album Tình Thày Trò của Đại Học Y Khoa Võ Trường Toản (Tháng tư, 2017)

Album Tình Thày Trò của Đại Học Y Khoa Võ Trường Toản (Tháng tư, 2017)