Album Lễ Tri Ân- Động Thổ-Áo Trắng-Khiêu Vũ Macchabee của Đại Học Y Khoa Tân Tạo 17/3/2015

Lễ Tri Ân- Động Thổ-Áo Trắng-Khiêu Vũ Macchabee của

Đại Học Y Khoa Tân Tạo 17/3/2015