ALBUM Lễ Khai Giảng (2019-2020)/White Coat Ceremony/Lễ Tuyên Thệ của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh

ALBUM Lễ Khai Giảng (2019-2020)

White Coat Ceremony - Lễ Tuyên Thệ của Đại Học Y Khoa Phan Châu Trinh